O projekcie

ProjektProfesjonalne kadry w subregionie centralnym województwa śląskiegojest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: XI – Edukacja, Działanie: 11.4. – Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych dla poddziałania: 11.4.3. Kształcenie ustawiczne- konkurs; numer Projektu WND-RPSL.11.04.03-24-0ABE/20-002.

Jest realizowany w okresie od 01.01.2021 r. do 31.03.2023 r. na terenie subregionu centralnego województwa śląskiego, który obejmuje powiaty: będziński, bieruńsko-lędziński, gliwicki, lubliniecki, m. Bytom, m. Chorzów, m. Dąbrowa Górnicza, m. Gliwice, m. Jaworzno, m. Katowice, m. Mysłowice, m. Piekary Śląskie, m. Ruda Śląska, m. Siemianowice Śląskie, m. Sosnowiec, m. Świętochłowice, m. Tychy, m. Zabrze, mikołowski, pszczyński, tarnogórski, zawierciański.

Grupą docelową Projektu są osoby:
• pracujące,
• powyżej 18 r. ż.,
• mieszkające i/lub pracujące na terenie subregionu centralnego województwa śląskiego,
• chcące z własnej inicjatywy wziąć udział w kursach/szkoleniach,
• nieprowadzące jednoosobowej działalności gospodarczej.

UWAGA: Aby uczestniczyć w Projekcie należy spełnić wszystkie ww. kryteria formalne!

Z udziału w Projekcie wykluczone są osoby odbywające karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.

Cel Projektu:
Uzyskanie do 31.03.2023 r. kwalifikacji w zakresie języka angielskiego lub kompetencji/kwalifikacji w zakresie ICT przez minimum 527 osób (w tym 316 kobiet i 211 mężczyzn) spośród objętych wsparciem 810 osób (w tym 486 kobiet i 324 mężczyzn).
 
Zakładane efekty:
W ramach Projektu Uczestniczki/Uczestnicy objęci wsparciem uzyskają kwalifikacje w zakresie języka angielskiego lub nabędą kompetencje/kwalifikacje w zakresie umiejętności cyfrowych.

Całkowita wartość Projektu: 2 834 813,00 PLN
Kwota dofinansowania z UE: 2 409 591,05 PLN

Projekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wszystkie prawa zastrzezone | All rights reserved ADN AKADEMIA 2024