Rekrutacja

PRZED DOKONANIEM ZGŁOSZENIA PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM PROJEKTU.

Jak zgłosić swój udział w Projekcie?

KROK 1A → Wypełnij Elektroniczny formularz zgłoszeniowy (preferowana metoda – pozwoli na przyśpieszenie procesu rekrutacji). Nie zapomnij o załącznikach.
KROK 1B → lub pobierz wersję edytowalną dokumentów rekrutacyjnych z zakładki Do pobrania, wydrukuj je, poprawnie wypełnij i podpisz a następnie wyślij do nas pocztą/kurierem, mailowo w skanach lub dostarcz osobiście do Biura Projektu.
KROK 2 → Czekaj na maila z testem kompetencji językowych/komputerowych, który pozwoli zweryfikować Twój poziom znajomości.
KROK 3 → Odbierz maila z informacją o zakwalifikowaniu do Projektu.
KROK 4 → Odbierz maila z Umową uczestnictwa i załącznikami oraz dalszą instrukcją.

Osoby z niepełnosprawnością, które nie mają możliwości dokonania zgłoszenia w formie elektronicznej lub papierowej, mogą dokonać zgłoszenia podczas rozmowy telefonicznej.

W razie pytań, w każdej chwili możesz skontaktować się z naszym biurem.

Dane znajdziesz w zakładce → KONTAKT »

W pierwszej kolejności do Projektu będą przyjmowane/i Kandydatki/Kandydaci z największą luką kompetencyjną, tj. najniższym wynikiem z testu – dotyczy kursu językowego i szkolenia komputerowego.

W procesie rekrutacji przyznawane będą także punkty w ramach kryteriów premiujących:

  • osoby o niskich kwalifikacjach – 10 pkt.,
  • osoby w wieku 50 lat i więcej – 10 pkt.,
  • osoby z niepełnosprawnością – 2 pkt.,
  • kobiety – 2 pkt.,
  • osoby z miast średnich – 10 pkt.,
    • w tym miast tracących funkcję społeczno-gospodarczą – 5 pkt.

W przypadku liczby zgłoszeń większej niż limit miejsc, pozostałe/pozostali Kandydatki/Kandydaci zostaną wpisane/wpisani na listę rezerwową – zgodnie z kolejnością według liczby punktów oraz kolejności zgłoszeń w przypadku osób o identycznej sumie punktów.

Proces rekrutacji przebiegać będzie zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępu dla osób z niepełnosprawnościami, bez względu na cechy społeczno-demograficzne. Proces będzie prowadzony w oparciu o niedyskryminujące kryteria kwalifikacji z zachowaniem założeń projektowych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wszystkie prawa zastrzezone | All rights reserved ADN AKADEMIA 2024